Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi không giới hạn số lượng agent. Chỉ tính theo tổng dung lượng của gói dịch vụ.

Chúng tôi không giới hạn số lượng server, VM (Virtual Machine) được backup. Chỉ tính theo tổng dung lượng của gói dịch vụ.

Yêu cầu tư vấn