Quy trình đối soát & thanh toán

 • Đối soát:
  • Bên A gửi biên bản đối soát cho Bên B vào ngày 20 của tháng tiếp theo dựa trên công thức phân chia doanh thu được quy định tại Điều 3.
  • Bên B có trách nhiệm kiểm tra, ký biên bản xác nhận và xuất hóa đơn GTGT cho Bên A.
  • Bên A tiến hành thanh toán cho Bên B sau khi đã nhận được biên bản xác nhận và hóa đơn GTGT.
 • Thanh toán:
  • Trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ khi Hai Bên ký xác nhận số liệu sản lượng – doanh thu thực tế và nhận được hoá đơn tài chính của Bên B, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một trăm phần trăm (100%) (đã bao gồm thuế GTGT) phần doanh thu Bên B được hưởng.
  • Sau khi có số liệu đối soát với Telcos, Bên A sẽ gửi biên bản đối soát chính thức cho Bên B nếu Telcos có điều chỉnh chính sách làm ảnh hưởng đến doanh thu. Biên bản đối soát cước chính thức sẽ được dùng làm cơ sở thanh toán bù trừ vào đợt thanh toán kế tiếp.
 • Hình thức thanh toán: chuyển khoản qua ngân hàng.
 • Tiền sử dụng trong thanh toán: tiền đồng Việt Nam.
 • Ghi chú: tất cả tin MO vi phạm quy định Spam của Telcos đều không được thanh toán doanh thu.
Yêu cầu tư vấn